სპარტაპ-პაკეტი

მოქმედების ვადა 1 წელი. ფასი 800 ლარი

ორგანიზაციის დაარსება/დარეგისტრირების ეტაპზე წესდების ორივე ნაწილის – სარეგისტრაციო განაცხადისა და სადამფუძნებლო ხელშეკრულების შედგენა.

შრომითი ხელშეკრულების შედგენა ორგანიზაციის ყველა თანამშრომელთან.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, კონკრეტული საქმიანობის სფეროდან გამომდინარე, შეირჩევა თქვენთვის ყველაზე მეტად მომგებიანი, სამართლებრივად დასაშვები საგადასახადო სისტემა.

ორგანიზაციის ნებისმიერ პრობლემურ სამართლებრივ საკითხზე როგორც ზეპირი-სატელეფონო, ისე წერილობითი ფორმით კონსულტაციის განხორციელება.

მოლაპარაკების წარმოება შიდა კონფლიქტურ სიტუაციაში

თანამშრომლებთან უთანხმოების ან/და დავის არსებობის შემთხვევაში მოლაპარაკება

ორგანიზაციისთვის მნიშვნელოვან ნებისმიერ საკითხებზე სამართლებრივი კონსულტაციის მიღება

ორგანიზაციის განკუთვნილი შეთვაზებებისა და სხვა ოფიციალური დოკუმენტების სამართლებრივი ანალიზი

სტანდარტული პაკეტი

მოქმედების ვადა 1 წელი. ფასი 1000 ლარი

კომპანიის ორგანიზაციული საკითხებისა და პარტნიორებს შორის ურთერთობის მარეგულირებელი – სადამფუძნებლო ხელშეკრულება აგარიდებთ ორგანიზაციის განვითარების ეტაპზე წარმოშობილ გაურკვევლობებს.

ორგანიზაციის საქმიანობიდან გამომდინარე საჭირო სამართლებრივი დოკუმენტების, მათ შორის განცხადებებისა და საჩივრების შედგენა.

ჩვენი კომპანია უზრუნველყოფს როგორც ორგანიზაციის შიდასტრუქურული ხელშეკრულებების, ასევე გარე სამართლებრივი ურთიერთობების მომწესრიგებელი ხელშეკრულებების დადებას.

სასამართლო დავის შემთხვევაში ჩვენი კომპანია შეგიდგენთ ნებისმიერ საპროცესო დოკუმენტს (სარჩელი, შუალდგომლობა…)

ორგანიზაციის ნებისმიერ პრობლემურ სამართლებრივ საკითხზე როგორც ზეპირი-სატელეფონო, ისე წერილობითი ფორმით კონსულტაციის განხორციელება.

მოლაპარაკების წარმოება მესამე პირებთან

ორგანიზაციის სტრატეგიულ პარტნიორებთან მოლაპარაკების წაროებისას იურისტის წარმომადგენლობა.

პრობლემური სიტუაციის სამართლებრივი ანალიზი, რის საფუძველზეც განგისაზღვრავთ პრობლემის სამართლებრივად მოგვარების ოპტიმალურ ფორმას.

კომპანიის საქმიანობისა და ფინანსური მდგომარეობის გათვალისწინებით საგადასახადო სისტემის სამართლებრივად დასაშვები და აუცილებელი ცვლილება, რომელიც აუციელებელი იქნება თქვენი კომპანიის ფინანსური უსაფრთხოებისთვის

ორგანიზაციის მიზნებიდან გამომდინარე ნებისმიერ ადმინისტრაციულ ორგანოში წარმომადგენლობა, კერძოდ სამართლებრივი დოკუმენტის მოძიების, განცხადების შეტანისა, თუ საჩივრის განხილვაზე მონაწილეობის მიღების მიზნით.

მედიაციის პროცესის სრულად წარმოება

1. მოლაპარაკების წარმოება შიდა კონფლიქტურ სიტუაციაში

თანამშრომლებთან უთანხმოების ან/და დავის არსებობის შემთხვევაში მოლაპარაკება

2. სამართლებრივი კონსულტაცია

ორგანიზაციისთვის მნიშვნელოვან ნებისმიერ საკითხებზე სამართლებრივი კონსულტაციის მიღება

3. დოკუმენტების სამართლებრივი ანალიზი

ორგანიზაციის განკუთვნილი შეთვაზებებისა და სხვა ოფიციალური დოკუმენტების სამართლებრივი ანალიზი.

VIP პაკეტი

მოქმედების ვადა 1 წელი. ფასი 1500 ლარი

ორგანიზაციის საქმიანობიდან გამომდინარე საჭირო სამართლებრივი დოკუმენტების, მათ შორის განცხადებებისა და საჩივრების შედგენა.

ჩვენი კომპანია უზრუნველყოფს როგორც ორგანიზაციის შიდასტრუქურული ხელშეკრულებების, ასევე გარე სამართლებრივი ურთიერთობების მომწესრიგებელი ხელშეკრულებების დადებას.

სასამართლო დავის შემთხვევაში ჩვენი კომპანია შეგიდგენთ ნებისმიერ საპროცესო დოკუმენტს (სარჩელი, შუალდგომლობა…)

ორგანიზაციის ნებისმიერ პრობლემურ სამართლებრივ საკითხზე როგორც ზეპირი-სატელეფონო, ისე წერილობითი ფორმით კონსულტაციის განხორციელება.

ორგანიზაციის სტრატეგიულ პარტნიორებთან მოლაპარაკების წაროებისას იურისტის წარმომადგენლობა.

პრობლემური სიტუაციის სამართლებრივი ანალიზი, რის საფუძველზეც განგისაზღვრავთ პრობლემის სამართლებრივად მოგვარების ოპტიმალურ ფორმას.

კომპანიის საქმიანობისა და ფინანსური მდგომარეობის გათვალისწინებით საგადასახადო სისტემის სამართლებრივად დასაშვები და აუცილებელი ცვლილება, რომელიც აუციელებელი იქნება თქვენი კომპანიის ფინანსური უსაფრთხოებისთვის.

ორგანიზაციის მიზნებიდან გამომდინარე ნებისმიერ ადმინისტრაციულ ორგანოში წარმომადგენლობა, კერძოდ სამართლებრივი დოკუმენტის მოძიების, განცხადების შეტანისა, თუ საჩივრის განხილვაზე მონაწილეობის მიღების მიზნით.

მედიაციის პროცესის სრულად წარმოება

a. მოლაპარაკების წარმოება შიდა კონფლიქტურ სიტუაციაში

თანამშრომლებთან უთანხმოების ან/და დავის არსებობის შემთხვევაში მოლაპარაკება

b. სამართლებრივი კონსულტაცია

ორგანიზაციისთვის მნიშვნელოვან ნებისმიერ საკითხებზე სამართლებრივი კონსულტაციის მიღება

c. დოკუმენტების სამართლებრივი ანალიზი

ორგანიზაციის განკუთვნილი შეთვაზებებისა და სხვა ოფიციალური დოკუმენტების სამართლებრივი ანალიზი

საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში, პირველი ინსტანციის სასამართლოში, სასამართლოსთვის უწყებრივად ქვემდებარე საქმის წარმოება.

+ ბონუსი:

12. სტრატეგიულ სამართლებრივ საკითხებზე თანამშრომლების გადამზადება ( 3 ტრენინგ -სემინარი )
ორგანიზაციის დაკვეთით, ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხზე, ტრენინგის ჩატარება თანამშრომლებისა და ხელმძღვანელი პირებისთვის.

სრული კორპორატიული მომსახურება

გამიზნულია იურიდიული პირებისთვის, რომელბიც კომპანიის სრულ იურიდიულ მომსახურებას,მათ შორის სასამართლოს ყველა ინსტანციაში საქმისწარმოებას ანდობენ პროფესიონალ იურისტებსა და ადვოკატებს.

იურიდიული კომპანია BGL აღნიშნული პაკეტის ფარგლებში ასევე გთავაზობთ იურისტის ჩართულობას კომპანიის ნებისმიერი სამართლებრივი საკითხის გადაწყვეტისას.