სააღსრულებო სამართალი

2,299

იურიდიული კომპანია ,,BGL“ გთავაზობთ აღსრულების პროცესში იურიდიული მომსახურების გაწევას. საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილებების, ადმინისტრაციული ორგანოებისა და არბიტრაჟის მიერ მიღებული აქტების აღსრულებასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ დახმარებას, აღსრულების წარმოების პროცესში კი მხარის წარმომადგენლობას აღსრულების გადადების, შეწყვეტის, ან შეჩერების საკითხებთან დაკავშირებით.