საგადასახადო სამართალი

2,380

იურიდიული კომპანია ,,BGL“ , საგადასახადო სამართლის სფეროში გთავაზობთ:

  • საგადასახადო სისტემის ოპტიმალური ფორმის შერჩევას;
  • გადასახადის გადამხდელსა და შემოსავლების სამსახურს შორის სამართლებრივი მდგომარეობის სტაბილურობას;
  • საგადასახადო სამართალდარღვევის დროს წარმომადგენლობას. უფლებამოსილი ორგანოებისა და მისი თანამდებობის პირების არამართლზომიერ ქმედებათა გასაჩივრებას;
  • საგადასახადო დავის შემთხვევაში სასამართლოში წარმომადგენლობას;
  • საქართველოს საბაჟო საზღვარზე მგზავრის, საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ურთიერთობის რეგულირებას;
  • სხვა სამართლებრივი ურთიერთობების მოწესრიგებას, რომელიც გამომდინარეობს საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობიდან;