სახელშეკრულებო სამართალი

2,372

ნებისმიერი ხელშეკრულება არის მხარეთა შორის არსებული შესასრულებლად სავალდებულო ქცევის წესები და პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ დებულებათა სავალდებულო ძალას მხარეები მხოლოდ მაშინ აცნობიერებენ, როდესაც აღმოჩნდებიან სასამართლო ტრიბუნის წინაშე.

არსებული შეხედულებებისა და საგანგაშო პრაქტიკის აღმოფხვრა იურიდიული კომპანია BGL-ის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია.

ჩვენ გთავაზობთ ნებისმიერ ხელშეკრულების დადების დროს მის სრულ სამართლებრივ ანალიზსა და იმ რისკების შეფასებას, რომლის წინაშედაც შეიძლება აღმოჩნდეთ ხელშეკრულების მიმდინარეობის თუ დასრულების ეტაპზე.

დავის წარმოშობის შემთხვევაში წარმოვადგენთ თქვენს ინტერესებს სასამართლოს ყველა ინსტანციაში. რა დროსაც მოვახდენთ თქვენი ინტერესების სრულყოფილ დაცვას საქმეში არსებული ფაქტობრივი გარემოებების შესწავლისა და ანალიზის საფუძველზე.