3 თვიანი სასწავლო კურსი

2,602

„დამწყებ ადვოკატთა სკოლა“ სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს სთავზობს 3 თვიან სასწავლო კურსს.

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტთა მიერ მიღებული ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენების ხელშეწყობა, იმ პრობლემური საკითხების განხილვა/გაანალიზება, რაც დამახასიათებელია ყველა იმ იურისტისთვის, რომელიც იწყებს პრაქტიკულ საქმიანობას.

აღნიშნული კურსის ფარგლებში მსურველებს შესაძლებლობა აქვთ გაიარონ მათთვის სასურველი შემდეგი მამართულებიდან ერთ-ერთი:

1. სამოქალაქო/ ადმინისტრაციული სამართალი;

2. სისხლის სამართალი;

3. საერთო სამართლი;

3 თვიანი სასწავლო კურსის შემდეგ ჩატარდება გამოცდა, რომლის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში მსმენელი მიიეცემათ იურიდიულ კომპანიაში დასაქმების შესაძლებლობა.

სასწავლო კუსრის ღირებულება შეადგენს თვეში 100 ლარს.

სტაჟირების დასრულებიბს შემდეგ ჩატარდება იმიტირებული პროცესი და გაიცემა სერტიფიკატები.

რეგისტრაციის გასავლელად შეავსეთ ფორმა