დანების გაყიდვა ლიცენზირებადი ხდება

2,124

და­ნე­ბის რე­ა­ლი­ზა­ცია ლი­ცენ­ზი­რე­ბა­დი ხდე­ბა. ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს უკვე მომ­ზა­დე­ბუ­ლი აქვს კა­ნონპ­რო­ექ­ტი, რომ­ლის თა­ნახ­მა­დაც, და­ნე­ბის ე.წ. დახ­ლებ­ზე გა­ყიდ­ვა შე­ი­ზღუ­დე­ბა. გარ­კვე­უ­ლი კა­ტე­გო­რი­ის და­ნე­ბი ლი­ცენ­ზი­ით და მხო­ლოდ მა­ღა­ზი­ებ­ში გა­ი­ყი­დე­ბა.

ამას­თან, და­ნე­ბის ლი­ცენ­ზი­რე­ბა სპე­ცი­ა­ლუ­რი კრი­ტე­რი­უ­მე­ბით მოხ­დე­ბა, რო­მე­ლიც დარ­გის სპე­ცი­ა­ლის­ტებ­თან და სამ­ხა­რა­უ­ლის ექ­სპერ­ტი­ზის ბი­უ­როს­თან ერ­თად შე­მუ­შავ­და. კა­ნონპ­რო­ექ­ტში გა­წე­რი­ლია სპე­ცი­ა­ლუ­რი ზო­მე­ბი და პა­რა­მეტ­რე­ბი, რო­მე­ლიც გან­სა­ზღვრავს, რო­მე­ლი კა­ტე­გო­რი­ის და­ნე­ბის რე­ა­ლი­ზა­ცია და­ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა ლი­ცენ­ზი­რე­ბას.

კა­ნონპ­რო­ექტს შსს მთავ­რო­ბის სხდო­მა­ზე სა­ვა­რა­უ­დოდ, უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში წა­რად­გენს, რის შემ­დე­გაც უკვე მისი ინი­ცი­რე­ბა პარ­ლა­მენ­ტში მოხ­დე­ბა.

წყარო: ambebi.ge