საქართველოს ვიზა

საქართველოს ვიზა დადგენილი ფორმის პირობითი ნებართვაა, რომელიც გაიცემა უცხოელის სამგზავრო დოკუმენტში ვიზის ბლანკის დატანით ან ელექტრონულად (ელექტრონული ვიზა) და ადასტურებს მის უფლებას, შემოვიდეს ან/და იმყოფებოდეს საქართველოში ან ტრანზიტით გაიაროს საქართველოს ტერიტორია. უცხოელის საქართველოში…

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

საქართველოში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, მაშინ როდესაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამოცხადებულია საგანგებო მდგომარეობა, ჩვენი კომპანია გადავიდა იურიდიული/საადვოკატო მომსახურების დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე რაც გულისმობს შემდეგს: 📌სამართლებრივი კონსულტაციის გაცემა მოხდება…

როგორ დავარეგისტრიროთ კერძო სამართლის იურიდიული პირი (შპს, სს…)

საქართველოში დღესდღეისობით ეკონომიკური დოვლათის მთავარი წყარო კერძო სამართლის იურიდიული პირები არის. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ დავარეგისტრიროთ ის და რა სახის რეკომენდაციები უნდა გავითვალისწინოთ მისი ორგანიზაციული სრულყოფისთვის. სამეწარმეო სუბიექტებს, მის სამართლებრივ ფორმებს,…

მოახდინე საკუთრების უფლების აღიარება თვითნებურად დაკავებულ უძრავ ქონებაზე და წინასწარ განსაზღვრე…

ფიზიკურ და იურიდიულ პირს, რომელსაც თვითნებურად აქვს დაკავებული მიწის ნაკვეთი, საქართველოს კანონმდებლობა შესაძლებლობას აძლევს მოახდინოს მათზე საკუთრების უფლების აღიარება, თუმცა ამისთვის საჭიროა ვიცოდეთ რა ითვლება თვითნებურად დაკავებულ ნაკვეთად. თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთად ითვლება:…

შემაჯამებელი იმიტირებული სასამართლო სხდომა ბათუმის ფილიალის სტაჟიორებთან

იურისტის პრაქტიკული საქმიანობის სწავლების ყველაზე მარტივი, თუმცა თავდაუზოგავი შრომით გაჯერებული 3 თვიანი სტაჟირების კურსი დასრულდა ,,დამწყებ ადვოკატთა სკოლის“ ბათუმის ფილიალში. სტაჟირების კურსის მონაწილე სტუდენტები დღეს უკვე მზად არიან იმისთვის, რომ ღირსეული კონკურენცია გაუწიონ ნებისმიერ…

როგორ დავირეგისტრიროთ მიწა უფასოდ მიწის რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში

2016 წელს ძალაში შევიდა ,,სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომლის მიხედვით, საქართველოს სრულ ტერიტორიაზე, მოქალაქეებს შეუძლიათ მართლზომიერ მფლობელობაში…

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოცემული ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის…

ადვოკატ - ლამარა ბარკალაიას მომართა მოქალაქე მ.მ -მ, რომელმაც განაცხადა, რომ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის ბრძანების და მის საფუძველზე გამოცემული საკუთრების უფლების მოწმობის საფუძველზე მას უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაეცა მის კანონიერ სარგებლობაში არსებული ბინა. სამგორის რაიონის…

ეკა ლატარია რეგიონული კომიტეტის წევრად აირჩიეს

იურიდიული კომპანია BGL_ის მოწვეული ადვოკატი - ეკა ლატარია, რომელიც ჩვენი კომპანიის სახელით დასავლეთ საქართველოში ახორციელებს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას,  ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს 2019 წლის 26 თებერვლის გადაწყვეტილებით რეგიონული კომიტეტის წევრად აირჩიეს. იურიდიული კომპანია  …

თამარ გაბადაძე ახალგაზრდა ადვოკატთა პროფესიაში ინტეგრაციის კომიტეტის წევრად აირჩიეს

ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელმა საბჭომ 2019 წლის 26 მარტის გადაწყვეტილებით, იურიდიული კომპანია BGL_ის დამფუძნებელი - ადვოკატი თამარ გაბადაძე, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ახალგაზრდა ადვოკატთა პროფესიაში ინტეგრაციის კომიტეტის წევრად აირჩია. კომიტეტის მიზანია ახალგაზრდა ადვოკატთათვის…

ლამარა ბარკალაია ადვოკატთა სოციალური კომიტეტის წევრად აირჩიეს

?იურიდიული კომპანია BGL_ის დამფუძნებელი და ადვოკატი - ლამარა ბარკალაია 2019 წელს ადვოკატთა სოციალური დაცვის კომიტეტის წევრად აირჩიეს. ლამარა ბარკალაია 2018 წელსაც გახლდათ ამავე კომიტეტის წევრი, რა დროსაც აქტიურად იყო ჩართული კომიტეტის საქმიანობაში. ?ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს 2019…