ხშირად დასმული კითხვები

საქართველოს სამოქალაქო სამართლის კოდექსის მიხედვით ქორწინება არის ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართილს იურიდიული პირის- სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურში.

დასახელებული ნორმიდან გამომდინარე, სამოქალაქო კოდექსით მეუღლეთა სამართლებრივი ურთიერთობის მარეგულირებელი ნორმები მხოლოდ მაშინ იმოქმედებს, როდესაც ქორწინება არის კოდექსის შესაბამისად რეგისტრირებული.

საქართველოს სამოქალაქო სამართლის მიხედვით ანდერძი უნდა შედგეს წერილობითი ფორმით. ამასთან, დასაშვებია წერილობითი ანდერძი სანოტარო ფორმით ან ამის გარეშე.

სანოტარო ფორმა მოითხოვს , რომ ანდერძი შედგენილი და ხელმოწერილ იქნეს მოანდერძის მიერ და დადასტურებული ნორატიუსის მიერ, ხოლო იქ, სადაც ნოტარიუსი არ არის ,- თვითმმართველობის ადგილობრივი ორგანოს მიერ.

ამასთან, უნდა აღინიშნოს ისიც,რომ ანდერძი უნდა შეადგინოს პირადად მოანდერძემ.ანდერძი წარმომადგენლის მეშვეობით არ დაიშვება.

კანონით მემკვიდრეთა პირველი რიგის, თანაბარი წილის მემკვიდრეები არიან – გარდაცვლილის შვილები, გარდაცვლილის შვილი,რომელიც მისი სიკვდილის შემდეგ დაიბადა, მეუღლე, მშობლები (მშვილებლები).
უნდა ღინიშნოს, რომ პირველი რიგის თუნდაც ერთი მემკვიდრის არსებობა გამოიცხავს შემდგომი რიგის მემკვიდრეობას.

მამკვიდრებლის შვილებს , მშობლებსა და მეუღლეს, ანდერძის შინაარსის მიუხედვად, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც მამკვიდრებელმა მთელი მისი ქონება სხვას დაუტოვა ანდერძით, ეკუთვნით სავალდებულო წილი.
სავალდებულო წილი შეადგენს იმ წილის ნახევარს, რაც თითოეულ კანონით მემკვიდრეს უნდა მიეღო მამკვიდრებელს ანდერძის არარსებობისას.

მშენებლობის განხორციელების სამართლებრივი საფუძველია-მშენებლობის ნებართვა.

მშენებლობის ნებართვის მოსაპოვებლად ნებართვის გამცემ ორგანოში (თვითმმართველი ერთეული; ქალაქ თბილისის მერია) უნდა წარადგინოთ განცხადება შემდგეი თანდართული დოკუმენტებით:
1. ინფორმაცია მიწის ნაკვეთის ან შენობა – ნაგებობი თაობაზე;
2. ინფორმაცია მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცების თაობაზე;
3. არსებულის შემთხვევაში არქიტექტურული პროოექტის , კონსტრუქციული ან/და ტექნოლოგიური სქემის შეთანხმების შესახებ ადმნისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის რეკვიზიტები;
4. სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
5. ობიექტის ადგილმდებარეობის მისამართი და საკადასტრო კოდი;
6. შენობა-ნაგებობის ფიუნქციური დანიშნულება და გამოყენების მიზანი;
7. შენობა-ნაგებობის დამპროექტებლის მონაცემები;
8. დროებითი შენობა-ნაგებობის მშენებლობის შემთხვევაში- გამოყენების მოთხოვნილი პერიოდი;
9. სანებართვო შენობა-ნაგებობის კლასისა და სამშენებლო საქმიანობის სახეობისათვის-დადგენილებით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია;

მშენებლობის ნებართვა გაიცემა 3 სტადიად:
1.ქალაქთ მშენებლობითი პირობების დადგენა;
2. არქიტექტურულ -სამშენებლო პროექტის შეთანხმება;
3. მშენებლობის ნებართვის გაცემა.

მშენებლობის ნებართვა გაცემა მშენებლობის განხორციელების დოკუმენტებში განსაზღვრულლი გონივრული ვადით.

სახელმწიფო/მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშ არსებული ქონების პრივეტიზება ხდება აუქციონის მეშევობით.
პირს, რომელსაც სურს აღნიშნული ქონების პრივატიზება, მონაწილეობა უნდა მიიღოს აუქციოში, წარმოადგიონს საგარანტიო თანხა, რის შემდეგაც საშუალება ეძლევათ განახორციელონ სასურველი თანხის შეთავაზება. იმ შემთხვევაში თუ აუქციონის ვადაში თქვენ დააიქსირებთ ყველაზე მაღალ თანხად, ითვლებით გამარჯვებულად.
აუქციონის დასრულების შემდეგ, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ გაიცემა ოქმი, რომელიც არის საფუძველი იმისა, რომ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში მოახდინოთ ქონების თქვენს საკუთრებად რეგისტრაცია.

ე.წ.,,ამოღების სამსახურები“ არის კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ახორციელებენ სამეწარმეო საქმიანობას,რისგანაც იღებენ მოგებას.

სასესხო ვალდებულების ვადაგადაცილების შემთხვევაში მათი მოთხოვნის საფუძველი გახლავთ ბანკებთან/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დადებული ხელშეკრულება, რითაც მათ უფლება ენიჭებათ მოითხოვო თქვენგან ვალდებულების შესრულება.

აუცილებლად უნდა გამახვილდეს ყურადღება, რომ აღნიშნულ პირებს უფლება არ აქვთ თქვენთან მიმართებით განახორციელონ ვალდებულების შესრულების იძულებითი ღონისძიებები მანამ, სანამ მათთან არ დადებთ დამატებით ხელშეკრულებას, სადაც აღიარებთ ვალს და ათანხმებთ გადახდის ახალ ვადებსა და პირობებს.

სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულება წარმოადგენს ქონების საკუთრებაში გადაცემის ტიპის ხელშეკრულებას, რომლის მხარეები არიან- მარჩენალი და სარჩენი და მარჩენალი ვალდებულებას კისრულობს გადაუხადოს სარჩოს მიმღებს (სარჩენს) სარჩო მთელი სიცოცხლის მანძილზე.

მარჩენალს სარჩენის სიცოცხლის განმავლობაში უფლება არ აქვს გასხვისოს , დააგირაოს, ან სხვაგვარად დატვირთოს გადაცემული ქონება სარჩენის წერილობითი თანხმობის გარეშე. ის აღნიშნული ქონების სრულფასოვანი მესაკუთრე ხდება მხოლოდ მას შემდგე, რაც კეთილსინდისიერად შეასრულებს ნაკისრი რჩენის მოვალეობას სარჩენის მთელი სიცოცხლის მანძილზე.
1. რა არის მედიაცია და როგორ შემიძლია მივმართო დავის განსახილველად?
2. როგორ მოვიქცეთ, თუ საჯარო რეესტრში ჩვენს მფლობელობაში არსებული უძრავი ქონება სხვის სახელზე აღმოჩნდა რეგისტრირებული?
3. როგორ მოვიქცეთ თუ სხვისი ბრალეულობის გამო ვერ ვსარგებლობთ საკუთრების უფლებით?
4. როგორ და სად გავასაჩივროთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვეევათა ოქმი?

უფასო კონსულტაციის მოთხოვნა