საოჯახო სამართალი

,,იურიდიული კომპანია ბი ჯი ელ“ – ის ადვოკატები გაგიწევენ საადვოკატო მომსახურებას საოჯახო სამართლებრივი დავის არსებობის შემთხვევაში.

საადვოკატო მომსახურების ზოგადი აღწერა:
– განქორწინებასთან დაკავშირებით მეუღლეთა ურთიერთთანხვედრი ნების არსებობის შემთხვევაში, წარმომადგენლობა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში.
– განქორწინება სასამართლოში მიართვის საფუძველზე;
– ალიმენტის დაკისრება და ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა;
– მშობლის უფლების შეზღუდვა ან ჩამორთმევა;
– თანასაკუთრების გაყოფა განქორწინებისას;
– მამობის დადგენა.

წარმომადგენლობას ვახორციელებთ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
ბრძოლა თქვენი უფლებებისთვის ჩვენი პრიორიტეტია!